Algemene voorwaarden

Voorwaarden website

De informatie op deze site is met name bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners wonende in de gemeenten Boxtel, Liempde, Esch, Vught, Helvoirt, Cromvoirt, Gemonde en Sint Michielsgestel. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent namelijk haar eigen specifieke omstandigheden.

Ondanks alle, aan de samenstelling van de website bestede, zorg kan Fem centrum vrouw en geboortezorg niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Fem niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. Fem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt of haar zorgverzekering aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt/zorgverzekering geacht zonder ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt/zorgverzekering over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor volle maand wordt gerekend.

Indien de cliënt na sommatie, met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor de rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert. Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.